Alulírott AWD Autó Kft (székhely: 1046 Budapest Telkes u.2.) a társaságunkkal szerződött partnerek (ügyfelek) felé az alábbi joghatályos nyilatkozatot tesszük.

1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy társaságunk a szerződései kapcsán az Ügyfél személyes adatait, mint adatait kezeli. Amennyiben az adott adatkezelési cél esetén az AWD Autó Kft-n kívül más személy is adatkezelőnek minősül (bank,biztosító, honosítás,műszaki,okmányiroda,eredetvizsga), úgy annak személye adott adatkezelési célnál kerül feltüntetésre.

2. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, a Társaságunk Általános Üzleti Feltételeiben foglalt adatkezelési szabályaira, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különös figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályzó, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire.

3. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi - szerződött-és jövőbeni szerződő-partnerünktől is.

4. Nyilatkozunk, hogy az AWD Autó Kft mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésünk során mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész útját.

5. Az adatkezelés során az AWD Autó kft a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbításától védi azokat.

6. Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

7. Adatkezelő adatai

Név: AWD Autó Kft

Székhely: 1046 Budapest Telkes u.2.
Cégjegyzékszám: 01-09-990405
Adószám: 24099554-2-41
Bankszámlaszám: 11703006-20473484
Honlap: www.awdauto.hu és Használtauto.hu
Elektronikus elérhetőség: info@awdauto.hu
Telefonos elérhetőség: +36 70 333 8279